Willem"Willem" ter Maten Willem"Willem" ter Maten  ‎(I315796745)‎
Naam:
Willem"Willem" ter Maten
Roepnaam: Willem

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 2 mei 1799 14 14
Overleden: 2 december 1886 ‎(Leeftijd 87)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 2 mei 1799 14 14


Shared Note: - Doop: Nederlands Hervormd
Gedoopt 7 mei 1799 ‎(Leeftijd 5 dagen)‎

Beroep timmerman

Ziektes 1805 ‎(Leeftijd 5)‎


Shared Note: - Heeft de kinderziekte gehad
HuwelijkBurgerlijk huwelijk
DirkjeRink - 25 april 1823 ‎(Leeftijd 23)‎


Shared Note: - (HA 2) ? Means???
Woonplaats van 1850 ‎(Leeftijd 50)‎
Adres:
Huisnummer 64 Leusden


Opmerking van 1850 ‎(Leeftijd 50)‎
Woonplaats van 16 februari 1870 ‎(Leeftijd 70)‎
Adres:
Huisnummer 62 Leusden
Nederland


Opmerking van 1873 ‎(Leeftijd 73)‎
Opmerking van 1873 ‎(Leeftijd 73)‎
Overleden 2 december 1886 ‎(Leeftijd 87)‎

Begrafenis 7 december 1886 ‎(5 dagen na overlijden)‎

Opmerking van 1890 ‎(3 jaren na overlijden)‎
Religie Nederlands Hervormd
Record ID nummer 315796745
Laatste wijziging 2 mei 2004 - 19:51:00
Bekijk details betreffende ...

Ouders Familie  (F57)
Lubbertus Gerritsen"Bart" ter Maten
1785 -
Rijkje Teunisse"Rijkje" van Barneveld
1785 -
Teunisjeter Maten
-
Gerritter Maten
-
Rijkjeter Maten
1797 - 1876
Willem"Willem" ter Maten
1799 - 1886

Directe familie  (F62)
DirkjeRink
1797 - 1876
Catherinater Maten
1820 -
Rijkjeter Maten
1823 -


Notities

Shared Note
Een koker met daarin het zakboekje van Willem uit de tijd van zijn dienstplicht, is, evenals zijn degen, in bezit van Mevr. Willemijntje Adriana Termaaten-van Veldhuizen, de weduwe van Willems achter-achterkleinzoon Willem Termaaten ‎(zie IX .64)‎, welke thans ‎(1990)‎ woont te Rhenen. In het zakboekje vinden we een signalement genoteerd alsmede gegevens over zijn lichting: "Aangekomen den 29 April 1818 voor den tijd van vijf jaren en ‎(0)‎ maanden, zullende zijn tijd van dienst expirere nden in het Jaar 1800 Drie en twintig. Behoort tot de Ligting van 't Jaar 1818 uit de Provincie Utrecht, het Militie Kanton No 9, de Gemeente Leusden. Heeft getrokken No 2. Dient op zijn eigen nummer".
Het signalement begint met "Van Willem Termaate, zoon van Lubbertus en van Rikje van Barneveld, geboren te Leusden, den 7 Meij 1799, laatst gewoond te Leusden" en vervolgt daarna met

Lang 1 El 6 Palm 7 Duim 5 Streep
Aangezigt Smal
Voorhoofd Rond
Oogen Blaauw
Neus Dik
Mond Ordinair ‎[wil zeggen "normaal"]‎
Kin Breed
Haar Zwart
Wenkbrouwen Idem
Merkbare teekenen Geen
Opm. Heeft de kinderziekte gehad in het Jaar 1805


Grondaankoop te Leusden in 1826
Op 22.11.1826 stelt openbaar notaris Jan van den Hengel 'resideerende aan de Zwartesteeg in de gemeente Leusden, provincie Utrecht' een koopakte op waarin Willem land koopt van Hendrik Jansen van Ruytenbeek, landbouwer en eigenaar, woonende in Le usbroek, gemeente Leusden. ... Aan en ten behoeve van Willem ter Maaten, timmerman, meede wonende in de gemeente Leusden, welke laatstgenoemde ook ter zelver tijd voor mij Notaris en getuijgen is gecompareerd en verklaarde van bovengemelde Hendr ik Jansen van Ruytenbeek gekogt te hebben en in koop te accepteeren,
Een stukje reiuwveld ‎(ruwveld)‎ of hijgrond, groot een en twintig roeden, drie en twintig ellen ‎(oude maat een vierde morgen)‎ en dat met de houtgewasschen daarop staande, genaamd de Waterkamp, gelegen in Leusbroek in de gemeente Leusden, belendt t en noorden de Heer Beaufort, ten oosten de Watersloot, zuid- en westwaards den verkoper, of wie anders met Regt alsom aan dit verkogte geland en gelegen mogte zijn ... navolgende conditien en bepalingen ...
... ten derden, dat de koper moet maken een schouw in de Westersloot, ter lengte van een en dertig ellen en dertig palmen, alwaar zulks hem zal aangeweezen worden, ook zijn gekogte af te vreeden, zodanig dat de beesten van den verkoper hem geen s chaden kunnen aanbrengen, alsmeede de sloot aan de weste kant moeten uitgraven en de daaruitkomende specie op zijn gekogte werpen, waar tegen den verkoper aan de zuyd en westzijde van dit verkogte geen opgaande boomen zal mogen pooten of planten, dan op de afstand van twee en veertig ellen en vijf en veertig palmen van dit verkogte, uitgezonderd appel, peeren en kerssen boomen, welke den verkoper op zijn eigendom zal mogen poten en planten waar hij zulks verkiesen zal ...
Eindelijk is deze tegenwoordige verkoop en koop geschied voor een Somma van Vijftig gulden, Nederlandsche muntspecien volgens cours van deze dag ...
‎[Willem tekent met W. ter Maaten]‎

Hypothecaire lening in 1831
Op 29.3.1831 sluit Willem ter Maaten een lening af, waarvan de eerder genoemde notaris Jan van den Hengel een akte opstelt. Het huis De Goudvink wordt hier voor het eerst genoemd. Vier generaties Termaatens zouden hierin blijven wonen. ... is ge compareerd,
Willem ter Maaten, timmerman, wonende in Leusbroek, gemeente Leusden, mij notaris en getuijgen bekend, dewelke bij deze tegenwoordige acte heeft verklaard, zoo voor hem, alsook zijne erfven of rechtverkrijgende wel en deugdelijk schuldig te wezen , aan en ten behoeven van Jacobus Beeking, Meester timmerman, mede wonende in Leusbroek, gemeente Leusden voormeld, een capitale somma van zeven honderd guldens ‎(Nederlandse muntspecien houdende cours van heden)‎ spruijtende uit zaake deugdelijke geleende en aangetelde gelden, welke somma den comparant verklaarden ten vollen ontfangen en genooten te hebben, ... belovende van genoemde capitaal interesten te zullen betalen tegen vier percent ten honderd alle jaar.
... Tot zeekerheid en tot een waarborg voor de prompte voldoening van het voornoemde Capitaal beneevens de interesten daar op verschuldig zullen worden, verklaarden den comparant debiteur, speciaal te verbinden en in het bijzonder te hypothekeere n bij deze, --- een onlangs nieuw getimmert Huijs, met zijn annexe vertrekken genaamd de Goudvink, op heden door den comparant zelfs wordende bewoond, ook een hoekje grond groot een en twintig roeden drie en twintig ellen genaamd de Waterkamp, st aande en gelegen in Leusbroek bij de nieuwe hervormde kerk in de gemeente Leusden, belendt ten noorden den Heer Baufort, ten oosten de Westersloot, zuijd en westwaards Hendrik Jansen van Ruijtenbeek ...
‎[Willem tekent met W. Termaaten]‎

Onderhandse verkoop van De Goudvink
Op 5.8.1870 maken Willem Ter Maten en Dirkje Rink ieder een testament op. De akten zijn bijna identiek en regelen het vruchtgebruik voor de langstlevende en leggen het erfdeel vast van hun kleinzoon Willem. In de kantlijnen van de akten staan de overlijdensdata van Willem en Dirkje vermeld. "Ik ‎(=Willem)‎ benoem Willem ter Maten, zoon van mijn dochter Catharina ter Maten tot erfgenaam voor de helft van al mijn na te laten goederen, waaronder zal begrepen zijn mijn aandeel in de huyzinge en erve en daarbij gelegen grond, genaamd de Goudvink te Leusbroek in de gemeente Leusden. Wijders ‎(=verder)‎ bespreek ik het vruchtgebruik van dat gedeelte aan mijn vrouw Dirkje Rink met vrijstelling van zekerheid."
Dirkje Rink overlijdt op 27.9.1876 te Leusden. Op 30.7.1883 vind er een verkoop plaats binnen de familie naar aanleiding van dit overlijden, blijkens een Koopcontract opgesteld door notaris Cornelis van Wieringen te Woudenberg.
Kleinzoon Willem wordt de enige eigenaar van de Goudvink. Hij moet daartoe de eigendomsrechten van zijn grootvader Willem en zijn tante Rijkje afkopen. De prijs bedraagt 700 gulden. Het huis wordt omschreven als "eene Huizinge en aanbehooren, er ve en grond, staande en gelegen te Leusbroek, aan den Straatweg, in de gemeente Leusden, en genaamd: de Goudvink, op den kadastralen legger bekend in Sectie D, Nommers 429bis en 429a, ter grootte van twee en twintig aren vijftig centiaren".
‎[De genoemde nummers worden reeds in het kadaster van 1832 genoemd als in het bezit van (grootvader)‎ timmerman Willem Termaten ‎(Sectie D: Leusbroek)‎. Ze besloegen huis en gebouwen en waren gelegen tussen de Lunterse Beek en de Broekerweg.]
De familienaam luidt in de akte Ter Maten. Gerrit Gerritsen wordt Gerrit Gerritsen Post genoemd.
De verkopers zijn:
‎(Grootvader)‎ Willem Ter Maten, zonder beroep, wonende te Leusden.
Gerrit Gerritsen Post, tolgaarder en wegwerker, mede te Leusden woonachtig, in huwelijk hebbende Rijkje Ter Maten, in onbeperkte gemeenschap van goederen, als met haar onder de tegenwoordige wet gehuwd, zonder huwelijkse voorwaarden.
De koper is:
‎(Kleinzoon)‎ Willem Ter Maten, timmerman te Leusden.
Uit het koopcontract dd 30.7.1883:
... De overdeelde helft in eene Huizinge en aanbehoren, erve en grond, staande en gelegen te Leusbroek, aan den Straatweg, in de gemeente Leusden, en genaamd: de Gouvink. Op den kadastralen legger bekend in Sectie D, Nommers 429bis en 429a, ter g rootte van twee en twintig aren vijftig centiaren.
Gemelde huizinge, erve en grond behooren tot den nog onverdeelden gemeenen boedel van den eersten verkooper en zijn in den jare achttien honderd zes en zeventig overleden huisvrouw Dirkje Rink, die haar aandeel of helft heeft begrepen in de erfst elling van de helft harer nalatenschap, ten behoeve van den kooper in deze, ingevolge hare uiterste wilsbeschikking op den vijfden Augustus achttien honderd zeventig voor den notaris Meester Johannes de Looter te Amersfoor verleden, na doode gere gistreerd, terwijl tot het onbeschikbare gedeelte of de wederhelft harer nalatenschap was gerechtigd, hare dochter en eenig kind Rijkje Ter Maten bovengenoemd, geboren uit haar gemeld huwelijk met den eersten verkooper;
zijnde de erve en grond door den verkooper tijdens zijn gemeld huwelijk in eigendom verkregen door aankoop ... op den twee en twintigsten November achttien honderd zes en twintig voor den notaris Jan van den Hengel te Leusden ...
Alzoo de kooper Willem Ter Maten wordt gesteld in den eigendom van het geheele perceel ...
... De koop en Verkoop is aangegaan voor de Som van Zeven honderd Gulden ...
... Gedaan en verleden te Leusden, ten huize van den verkooper ...Gezinskaarten
Uit de kaart van 1850 blijkt dat kleinzoon Willem, Catharina's zoon, bij zijn grootouders Willem Ter Maaten en Dirkje Rink woont te Leusden in huis nr 64.
In 1870 en 1880 woont men in huis nr 62. In 1873 komt ook Grietje Beekman, de echtgenote van kleinzoon Willem, hier wonen. De achterkleinkinderen Karel, Hendrica en Dirkje worden hier geboren.

Geboorte Doop: Nederlands Hervormd

Ziektes Heeft de kinderziekte gehad

Huwelijk ‎(HA 2)‎ ? Means???

Huwelijk ‎(HA 2)‎ ? Means???


Bekijk notities betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
Handtekening WillemHandtekening Willem  ‎(M153)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Moeder

#1
Zus
#2
Broer
#3
Zus
Rijkjeter Maten ‎(I315796568)‎
Geboorte 23 februari 1797 12 12
Overleden 25 mei 1876 ‎(Leeftijd 79)‎
2 jaren
#4
Willem"Willem" ter Maten ‎(I315796745)‎
Geboorte 2 mei 1799 14 14
Overleden 2 december 1886 ‎(Leeftijd 87)‎
Gezin met DirkjeRink
Willem"Willem" ter Maten ‎(I315796745)‎
Geboorte 2 mei 1799 14 14
Overleden 2 december 1886 ‎(Leeftijd 87)‎
-2 jaren
Partner
 
DirkjeRink ‎(I315796746)‎
Geboorte 2 maart 1797
Overleden 27 september 1876 ‎(Leeftijd 79)‎

Burgerlijk huwelijk: 25 april 1823 -- Leusden
-3 jaren
#1
Dochter
Catherinater Maten ‎(I315796749)‎
Geboorte 14 januari 1820 20 22

4 jaren
#2
Dochter
Rijkjeter Maten ‎(I315796752)‎
Geboorte 22 juli 1823 24 26